Viimased uudised

 • Я доволен тем, как детский сад мотивирует ребёнка на изучение эстонского языка

  Loading ... Loading ...

Lasteaiast

 •      Viimati muudetud: 10.04.2015.   Lehekülge haldab Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina Tel 55662849, info@suurpae.edu.ee
 • Direktori vastuvõtt: 
 • Esmaspäev 9:00 – 12:00;
 • Neljapäev  12:00 – 18:00
 • NB! Teistel päevadel – vastavalt eelnevale kokkuleppele
 • Direktor Tatjana Požogina   Tel 55 66 2849
 • Sekretär tel 6 216 883, 53 02 8980
 • Õppealajuhataja Liia Tuvik Tel 5309 15 30
 • Majandusjuhataja Jelena Kervališvili Tel 6 21 6 883, 5043 583
 • E-mail: info@suurpae.edu.ee
 • Tere tulemast Tallinna Suur-Pae Lasteaeda! 
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed pidevalt arenev, tervislikke eluviise väärtustav, turvalist kasvu- ja töökeskkonda pakkuv laste- ja vanematesõbralik heade traditsioonide ja rikkaliku spordiajalooga koolieelne lasteasutus.
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed paikneb Lasnamäe linnaosas, aadressil Punane 29.
 • Rõõmuga lasteaed on avatud lastele 12 tundi päevas kella 6.30 kuni kella 18.30.
 • Alates 01.01.2014 lasteaias on 1 keelekümblusrühm 6 aastastele lastele.
 • Alates 1.09.2015 lasteaias on plaanis luua veel 1 keelekümblusrühm 3 aastastele lastele.
 •      

 • Lasteaia pere missioon: Lapsele mõeldes toetab Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri.

 • Tallinna Suur-Pae Lasteaia põhiväärtused:
 • TERVIS – esmane väärtus, millest sõltub elu kvaliteet
 • KOMPETENTSUS – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ja rakendamist
 • HOOLIVUS – väärtustame igat inimest, oleme üksteise suhtes sallivad
 • KOOSTÖÖ – tunnustame lapsi, vanemaid, kolleege ja partnereid, toetame nende arengut, oleme usaldusväärsed partnerid
 • AVATUS – algatame ja toetame uusi ideid, osaleme aktiivselt dialoogis huvigruppidega
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed (1982-1999 Tallinna 157. Lastepäevakodu) avati 1982. aasta märtsis. Lasteaia hoone on ehitatud 12-rühmalisena, kuid pool majast oli pikka aega renditud Eesti-Ameerika Ärikolledžile ja lasteaed töötas Tallinna Haridusameti hallatava 6-rühmalise munitsipaalasutusena. 2013 aastal Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele” alusel on remonditud varem välja renditud A-korpuse 3 uut rühmaruumi. Alates 5.09.2013  Tallinna Suur-Pae Lasteaias on 9 rühma, kus omandab alusharidust 200 last. 2014. aastal avatakse veel 3 uut rühma.
 • Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias on välja antud 17.08.2007.a HTM koolitusluba nr 4749.
 • Asutuses on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis. Arengutegevustes lähtutakse Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel järgmistest põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine, tervise edendamine, turvatunde ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades metoodikat „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja avastusõppe võtteid, õues õppimist  ja liikumisvajaduse rahuldamist.
 • Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles ( Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsus nr 18 \”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes\”). Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja alustatakse ka eesti keele õpet teiste tegevustega lõimides (mänguvormis muusika ja liikumistegevuste kaudu).
 • Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.
 •     
 • Asutuse eripäraks on terviseedendus ja väärtuskasvatus.
 • 2009 Parim lõimumisprojekt
 • 2007-2014 Rõõmus lõimumistegevus koos Tallinna Paekaare Lasteaia eesti lastega ja personaliga
 • 2013-2014 Lõimumisprojekt Pirita Lasteaia eesti lastega ja personaliga
 • 2010 Parima toitlustamisega lasteaed
 • 2011 Avastustee projekt
 • 2012 TEL võrgustiku liige
 • 2012 Parim lõimumisprojekt ”Mängumaal koos sõpradega”
 • 2012 Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“
 • 2013 oleme liitunud keelekümblusprogrammiga (osaline keelekümblus)
 • 2014 Toitlustamisteenusele üleminek (OÜ Mervir)
 • 2014-2016 EESTI KEELE METOODIKAKESKUS (Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetejate metoodikakeskus)
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed asub 2-korruselises spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud hoones, mis on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsiooni-, fonolukkude- ning uue elektrisüsteemidega, remonditud katus ja köögi ventilatsioonisüsteem.
 • On uuendatud välis- ja avariivalgustus, tehtud rühmaruumide remondid koos uue valgustuse paigaldamisega vastavuses kaasaegsetele nõuetele, uuendatud mänguväljaku õppevahendid (liikumislinnak/ronila, vedrukiiged).
 • Lasteaed on varustatud piisavas koguses arvutitega, on olemas Internetiühendus ja siseveeb kõikides rühmades.
 •     
 • Mis meil on?
 • Lasteaia hea maine ja lapsest lähtuv turvaline kasvukeskkond
 • Avatus ja loovus
 • Õuesõpe avastusõpe
 • Tervisedendus ja tervislik toit
 • 1 osalise keelekümblusega rühm
 • Muusika ja liikumistegevused eesti keeles
 • Rõõmus lõimumistegevus koos teiste eesti lasteaia laste ja personaliga
 • Huviringid lastele: eesti ja inglise keel, peotantsuhuviring, karate klubi, iluvõimlemise ring ja psühholoogi tasuline abi)
 • Kogenud püsiv personal (kõrge kvalifikatsiooniga head õpetajad, logopeed, muusikaõpetaja ja tervishoiutöötaja)
 • Omanäoline muusikaõpetus, sisutihedad, emotsionaalsed üritused
 • Liikumistegevused eesti keeles
 • Uuendusmeelne juhtkond
 • Huvitav koostöö erinevate huvigruppidega

 • Meie lasteaeda tullakse rõõmuga!