Laps läheb lasteaeda

 • Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
 • Väikelapse kasvades tekib tal soov oma eakaaslastega suhelda ja koos mängida, lapsevanemal aga on vaja pöörduda tagasi tööle. Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist. Seal omandab laps ka kooliks ettevalmistava alushariduse.
 • Lapse lasteaeda mineku aja otsustavad vanemad.
 • Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine).
 • Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.
 • Koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on kogu Tallinna linna haldusterritoorium. See tähendab, et Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.
 • Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukoha, selles rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodika ning töökeelega.
 • Kuidas toimida siis, kui valik on tehtud?
 • Tallinna lapsevanemad  saavad lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias taotleda iseteeninduskeskkonnas. Lapsevanem saab riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteaia valikut ja koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteaia kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada. Vaba koha olemasolul teeb lasteaia direktor riigiportaali kaudu vanemale lasteaiakoha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda. Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktori poole info@suurpae.edu.ee või tel 6216883.
 • Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.
 • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.
  Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.
  Direktori vastuvõtt:
 • Esmaspäev kell 9.00-12.00
 • Neljapäev, kell 12.00 – 18.00 (või eelnevalt kokkuleppetud ajal tel 55662849).
 • Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine ja andmete infosüsteemi kandmine
 • (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem asjaomasel vormil vastuvõtu taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vormi kehtestab haridusameti juhataja ning see on kättesaadav haridusameti ja lasteasutuste veebilehtedel ning riigiportaalis eesti.ee.
 • (2) Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta).
 • (3) TAOTLUS esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali eesti.ee kaudu.
 • (4) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse.
 • (5) Lasteasutuse direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi (v.a riigiportaalis esitatud taotlused).
 • (6) Vanem saab kinnituse andmete infosüsteemi kandmise kohta.
 • (7) Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteasutuste valikut ja koha soovimise aega. Lasteasutuse valiku muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus.
 • Taotluse läbi vaatamata jätmine
 • (8) Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui:
 • vanema ja lapse elukoht paikneb Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Tallinna linna;
 • vanemal on Tallinna munitsipaallasteasutuses võlgnevus.
 • (9) Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis .
 • Lasteasutuse rühmade moodustamise periood ja toimingud
 • (10) Lasteasutuse rühmade moodustamise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
 • (11) Lasteasutuse direktor teavitab infosüsteemi andmetest lähtudes (taotluse esitamise aeg, taotluses esitatud lasteasutuse valikud ja lasteasutuses koha saamise soovitud aeg) vanemat lasteasutuses koha saamise võimalusest posti või e-posti teel või riigiportaalis alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.
 • (12) Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe pakkumise 15. maiks posti või e-posti teel või riigiportaalis.
 • (13) Lasteasutuse direktor koostab vanematelt saadud aktseptide põhjal avatavate rühmade eelnimekirjad, teeb vastavad kanded infosüsteemis ja kinnitab 15. augusti seisuga kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.
 • (14) Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed:
 • kes on saanud koha lasteasutuses;
 • kelle vanem ei ole pakutud kohta määratud tähtajaks aktseptinud;
 • kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn.
 • (15) Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjas säilitatakse:
 • lastesõimes käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteaiast;
 • Tallinna linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteasutusest;
 • lasteasutuses käiva lapse andmed, kui vanem soovib talle kohta teises lasteasutuses, kus käib teine sama pere laps. Sealjuures peab pere asjassepuutuvate laste elukohana olema rahvastikuregistris registreeritud sama aadress ja vanem peab olema lasteasutuse direktorile esitanud selle kohta kirjaliku avalduse.
 • Lasteasutusse vastuvõtmine
 • (16) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.
 • (17) Kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht paikneb väljaspool Tallinna linna, võetakse laps lasteasutusse vastu järgmistel tingimustel:
 • kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning ühe nädala jooksul arvates vaba koha tekkimisest ei ole ühelegi rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavale lapsele taotletud vastuvõttu sellesse lasteasutusse;
 • kui lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel on sõlmitud muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmises osalemise leping.
 • (18) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteasutuse kodukorda ning teavitab vanemat vanema kaetava osa suurusest ja toidukulust.
 • (19) Lapse esimesel lasteasutusse tulekul teavitab vanem kirjalikult lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • (20) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmata jätmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusameti poole.
 • Vabadest kohtadest teavitamine
 • Kui lasteasutuses on vabu kohti ning infosüsteemi andmetel ei ole ühelegi lapsele sellesse lasteasutusse vastuvõttu taotletud, kuvatakse info vabadest kohtadest haridusameti veebilehel ja riigiportaalis.

Kuidas saada infot lasteasutusse koha saamisest? 
Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.
Hiljemalt 30. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.
Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.
Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas.
Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Comments are closed