Lasteaia kodukord

 • Tallinna Suur-Pae Lasteaia kodukord alates 1.09.2015

 • Kinnitatud Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktori 01.09.2015 käskkirjaga nr 1-13/25
 • Kooskõlastatud  hoolekoguga 15.04.2015 protokoll 2-1/02, otsus nr 2
 • Kooskõlastatud pedagoogilise nõukoguga 31.08.2015 protokoll 2-12/05, otsus nr 5
 • Hea lapsevanem, lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.
 • 1. Üldsätted
 • 1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 • 1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel www.suurpae.ee ning on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav infotahvlil.
 • 1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab lasteaia töötajad meeskonnatöös ja selle kooskõlastab hoolekogu ja pedagoogilist nõukogu.
 • 1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • 1.5. Avalduste ja ettepanekutega on võimalik kirjalikult pöörduda direktori ja hoolekogu poole.
 • 2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
 • 2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 6:30 – 18:30. Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast ja tulla lapsele järele vähemalt 5 minutit enne sulgemise aega, mis on kell 18.30.
 • 2.2. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
 • 2.3. Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud arvestades rühma laste vajadusi. Vajadusel võetakse laps vastu valverühma.
 • 2.4. Vanem määrab lapse toitlustamisele või teatab planeeritud puudumisest eelmisel päeval (s.o. üks päev enne lasteaeda tulekut) kuni kella 10.00-ni, helistades telefonile 6216883 või saates sõnum telefonile 53028980 või saates teate e-posti aadressile: info@suurpae.edu.ee .
 • 2.5. Kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, teavitab vanem viivitamatult lasteaeda, helistades telefonile 6216883 või 53028980.
 • 2.6. Juhul kui laps ei ole tulnud kella 9.00-ks lasteaeda ning vanem ei ole selleks ajaks hilinemise põhjusest teatanud, võetakse laps toitlustamiselt maha nii samal kui kõigil järgnevatel päevadel.
 • 2.7. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Rangelt on keelatud lapse tulek koolieelsesse lasteasutusse ja tema lahkumine sealt ilma saatva lapsevanemata. Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, kui lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle hetkel, mil lapsevanem tuleb lapsele järele.
 • 2.8. Vanemal on õigus tuua ja viia laps lasteaiast talle sobival ajal, kuid see ei tohi segada  une- ja söögiaega ning planeeritud õppe-kasvatustegevusi. Lapsel on hea algavasse päeva sisse elada, kui laps saabub rühma enne õppe-kasvatustegevuste algust, mis algab kell 8.50. Soovitav on tuua laps lasteaeda enne kella 8.00, siis jõuab laps enne hommikusööki rahulikult mängida, rääkida oma meeleolust hommikuses ringis, jõuab teha koos teiste lastega hommikuvõimlemist. Kui laps sööb lasteaias hommikust, toob lapsevanem lapse lasteaeda hommikusöögi ajaks ilma hilinemiseta. Juhul, kui laps hilineb hommikusöögile, tuleb sellest kindlasti eelnevalt teavitada juhtkonda või rühma õpetajat.
 • 2.9. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest  ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.
 • 2.10. Rühma töötaja annab lapse üle ainult adekvaatsele ja kainele lapsevanemale.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud täiskasvanud isikule, teavitades sellest eelnevalt kirjalikult rühma töötajat ja direktorit. Õpetaja ei anna last üle võõrale inimesele, kui lapsevanem ei ole sellest eelnevalt kirjalikult informeerinud direktorit ja edastanud tema passiandmeid.
 • 2.11. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või volitamata isikule. Juhul, kui lapsevanem erandjuhtumina ikk3.agi teeb oma vanemale alaealisele lapsele ülesandeks viia noorem laps lasteaeda või tuua sealt ära, siis kannab lapsevanem täielikku vastutust oma alaealiste laste elu ja tervise eest ohtlikes olukordades ning võtab täielikult ära vastutuse lasteaia juhtkonnalt ja personalilt oma laste turvalisuse eest. Õpetaja informeerib sellest viivitamatult kirjalikult direktorit ja direktor teavitab sellest lastekaitsespetsialisti.
 • 2.12. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • 3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine ning turvalisuse tagamine
 • 3.1. Lapse tervis
 • 3.1.1. Lasteaias peavad olema alati õiged ja ajakohased lapsevanema kontaktandmed. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit koheselt kirjalikult kõigist kontaktandmete muutustest.
 • 3.1.2. Vanem on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses ning kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest (Koolieelse lasteasutuse seadus §18 lg2 p1 ja p2).
 • 3.1.3. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • 3.1.4. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 • 3.1.5. Lasteaiaõpetajal on õigus mitte vastu võtta ilmselgete haiguse tundemärkidega last:konjunktiviit, lööve, tugev nohu ja köha, palavik jms.
 • 3.1.6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
 • 3.1.7. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid (sh ka vitamiine). Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
 • 3.1.8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (nt kõhulahtisus, tuulerõuged, sarlakid, punetised, leetrid jne) teavitab vanem lasteaeda viivitamatult / esimesel võimalusel). Arstlik läbivaatus on kohustuslik. Vanem peab teavitama lasteaeda analüüside tulemustest.
 • 3.1.9. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 • 3.1.10. Juhul kui lasteaia töötaja märkab, et lapsevanem suhtub lapse kasvatamisesse hooletult, ohustades lapse tervist või rikkudes tema õigusi, on ta kohustatud sellest teatama lasteaia juhtkonnale või lastekaitse spetsialistile.
 • 3.2. Lapse riietus lasteaias
 • 3.2.1. Laps tuuakse lasteaeda puhtas ja terves riietuses.
 • 3.2.2. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt (hügieenilised pabersalvrätikud), vahetuspesu.
 • 3.2.3. Rühmas peavad lapsel olema vahetusjalanõud. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Vahetusjalanõud peavad olema sellised, mis ei jäta põrandale musti triipe, soovitavalt madala kontsaga, väikelastel lukuga või takjapaelaga.
 • 3.2.4. Lasteaias on lapsel kindel koht riiete hoidmiseks, mille korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
 • 3.2.5. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Õues viibimiseks soovitame ilmale vastavat riietust, mille laps võib ära määrida.
 • 3.2.6. Riietus ei tohiks segada lapse aktiivset liikumist.
 • 3.2.7. Kõik lapse riided peavad olema markeeritud, et vältida kadumist ja juhuslikku segamini ajamist teise lapse riietega.
 • 3.2.8. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • 3.2.9. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 • 3.2.10. Võimlemistunniks peavad lapsel olema võimlemisriided, mis räägitakse rühmas läbi õpetaja ja teiste lapsevanematega. Võimlemistundideks, mis toimuvad õues, soovitame eraldi selleks sobivat riietust.
 • 3.2.11. Talvel ja märja ilma korral on hea, kui lapsel on varuks kuivad kindad ja riided.
 • 3.2.12. Magamiseks sobivad pidžaama või öösärk, mille kasutamise eest vastutab lapsevanem.
 • 3.3. Toitlustamine
 • 3.3.1. Lasteaia menüü koostatakse 2 nädalat ette. Lapsevanemal on võimalus igapäevaselt tutvuda menüüga infostendil või lasteaia kodulehel http://www.suurpae.ee .
 • 3.3.2. Lapsevanematel on rangelt keelatud kostitada teisi lapsi toiduainetega, millest ei ole varem direktorit või rühmaõpetajat teavitatud.
 • 3.3.3. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Selle lapse jaoks erilise päeva tähistamise traditsioonid tuleks eelnevalt läbi arutada rühmaõpetajaga.
 •  
 • 3.4. Jalutuskäigud õues ja õuesõpe
 • 3.4.1. Laps peab igapäevaselt viibima värskes õhus mitte vähem kui 4 tundi. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues. Lasteaias viibivad lapsed õues mitte vähem kui 2 korda päevas olenemata ilmast.
 • 3.4.2. Lapsed ei viibi õues (või õues viibimise aega lühendatakse 20 minutile) kui õhutemperatuur langeb alla -20C (või alla -15C kui puhub tugev tuul, www.emhi.ee)Sotsiaalministri määrus 24.09.2010 nr 61 „Tervisenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“  .
 • 3.4.3. Teiste laste turvalisuse huvides on lasteaias keelatud kasutada isiklikke jalgrattaid ja rulluiske. Palume mitte tuua lasteaeda isiklikke jalgrattaid, kuna lapsjalgratturid on sageli ohuks teistele lastele. Liikumine jalgrattaga on lubatud ainult lapsevanema järelevalve all ja vajaliku turvavarustuse olemasolul (kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed).
 • 3.4.4. Lasteaias puudub hoiukoht kodust kaasa võetud kelkudele, seetõttu saavad lapsed kasutada ainult neid kelke ja suuski, mis on olemas lasteaia spordiinventari laos.
 • 3.4.5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • 3.4.6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • 3.5. Turvalisuse tagamine
 • 3.5.1. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • 3.5.2. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • 3.5.3. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
 • 3.5.4. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • 3.5.5. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul.
 • 3.5.6. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • 3.5.7. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
 • 3.5.8. Lasteaia ruumides ja territooriumil on suitsetamine rangelt keelatud.
 • 3.5.9. Vanemal on õigus keelata oma lapse fotode avalik kasutamine, kirjutades selle kohta avalduse direktori nimele. Lapsevanem annab või ei anna lasteaia personalile nõusoleku oma lapse fotode avalikuks kasutamiseks internetis, stendil, albumis vastuvõtutaotlusele alla kirjutades.
 • 3.6. Mäng ja õppimine
 • 3.6.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju juhul, kui need on puhtad ja ei sisalda väikesi ohtlikke detaile ning vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.
 • 3.6.2. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • 3.6.3. Lubades lapsel tuua isikliku mänguasja lasteaeda nõustub vanem mõttega, et „mina ja minu laps ei solvu, kui selle mänguasjaga mängivad ka teised lapsed või see saab rikutud“. Kodust kaasa toodud mänguasja säilimise eest lasteaia personal ei vastuta.
 • 3.6.4. Kui selgub, et laps on lasteaiast koju kaasa võtnud mänguasja (sealhulgas teise lapse mänguasja), palume selle viivitamatult tagastada ning selgitada lapsele, miks selline tegevus on keelatud.
 • 3.6.5. Lasteaed korraldab lastele tasulisi väljasõite muuseumidesse, teatrisse vms. Planeeritavast väljasõidust teavitavad rühmaõpetajad vanemaid eelnevalt rühmas või lasteaia kodulehel: http://www.suurpae.ee/  . Vastavalt lasteaia hoolekogu otsusele 24.01.2011 nr 2-1/03 finantseerivad väljasõite lapsevanemad. Väljasõidud toimuvad mitte sagedamini kui 2 korda kuus ja ainult vabatahtlikkuse alusel. Kui väljasõit on seotud lapsevanema jaoks lisakulutustega, siis võib vanem sellest keelduda, teavitades eelnevalt rühmaõpetajat. Sellisel juhul kindlustatakse lapsele väljasõidu ajaks koht teises rühmas.
 • 4. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine
 • 4.1. Lapsevanem vastutab lapse koolieelse kasvatamise ja õpetamise eest: annab edasi perekonna väärtushinnangud ja traditsioonid, paneb aluse lapse tervislikule eluviisile ja üldistele toimetulekuoskustele (eneseteenindamine; sotsiaalsed, mängulised, töö- ja õppimisharjumused).
 • 4.2. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • 4.3. Lasteaia personal ja vanemad loovad läbi erinevate koostöövormide tingimused, mis soodustavad lapse kohanemist lasteasutuses ning hoolitsevad lapse jaoks turvalise arengukeskkonna eest.
 • 4.4. Õppe – ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub alushariduse raamõppekavast. Vastavalt lasteaia õppekavale toetab personal perekonda kasvatusküsimustes, et tagada lapse areng. Lapsevanematel on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppekavaga, töökorraldusega ja uudistega lasteaia kodulehel (Koolieelse lasteasutuse seadus §18 lg1 p3) http://www.suurpae.ee /.
 • 4.5. Soodsa mikrokliima loomiseks lapsele hommikusel vastuvõtmisel ja õhtusel hüvastijätul, leiavad vanem ja õpetaja aega vahetada hädavajalikku infot, mis puudutab lapse vajadusi (magas öösel halvasti, probleemid tervise- või enesetundega jne.).
 • 4.6. Vanematel on võimalus tutvuda lasteaia töökorralduse, tööplaani, arengukava, rühma päevakava, nädalaplaaniga rühma infostendil ja koduleheküljel: www.suurpae.ee.
 • 4.7. Kindlustamaks lapse head meeleolu ja täisväärtuslikku arengut, kontakteerub lapsevanem igapäevaselt rühmaõpetajaga, et vahetada hädavajalikku informatsiooni.
 • 4.8. Vanemad tutvuvad igapäevaselt last puudutava informatsiooniga infostendil või lasteaia kodulehel.
 • 4.9. Vanem saab pedagoogilist toetust kõikidelt spetsialistidelt, õpetajatelt, administratsioonilt kõikides lapse kasvatusküsimustes (kaasa arvatud lapsevanemad, kelle laps ei käi lasteaias).
 • 4.10. Spetsialistide vastuvõtuajad on kättesaadavad infostendil ja lasteaia kodulehel.
 • 5. Lapse arengu toetamine
 • 5.1. Lapse areng
 • 5.1.1. Arenguvestlused lapsevanematega toimuvad lapse vastuvõtmisel lasteaeda kohanemisperioodil ja pärast seda kord aastas (mitte harvemini kui 1 kord aastas). Õpetaja ja vanem otsivad ühise arutluse käigus parimaid meetodeid lapse arengu toetamiseks. Vestluse kokkuvõttena koostatakse lapse individuaalse arengu plaan järgmiseks aastaks.
 • 5.1.2. Õpetaja vastutab individuaalse arengu kaardi täitmise eest ja lapse portfoolio koostamise eest. Individuaalse arengu kaart ja portfoolio väljastatakse perekonnale 2 nädalase etteteatamisega vanema kirjaliku avalduse alusel koos põhjuse väljatoomisega.
 • 5.1.3. Koolivalmiduse kaart 7-aastase lapse kohta antakse lapsevanemale välja kirjaliku avalduse alusel lapse 1. klassi astumisel. Kaardi kättesaamine registreeritakse ja väljastatakse vanemale direktori poolt allkirja vastu ning säilitatakse arhiivis 5 aastat.
 • 5.1.4. Kõigi 7a. laste vanemad, kelle laps peab minema samal aastal kooli, peavad esitama 1.-15. märtsini sellekohase taotluse veebikeskkonnas www.eKool.eu või paberkandjal Tallinna Haridusametile (Estonia pst. 5a, 3. Korrus). Koolivalmiduse kaardi esitab lapsevanem kooli õpetajale esimesse klassi astumisel.
 • 5.1.5. Lapsevanema soovil võib kooli minna ka kooliealisest noorem laps (mitte noorem kui 6-aastane laps). Sellisel juhul esitab vanem koos taotlusega kooli astumiseks lasteaiapoolse hinnangu koolivalmiduseks. Juhul kui laps ei käi lasteaias, esitab vanem Tallinna laste nõustamiskomisjoni soovituse.
 • 5.2. Huviringid
 • 5.2.1. Huviringide korraldamiseks sõlmib lasteaia direktor tunnitasu alusel ruumikasutamise lepingud.
 • 5.2.2. Lapsevanem vastutab ise oma lapse huviringi jõudmise ja ära tulemise eest. Vajadusel on võimalus kokku leppida rühma töötajaga. Rühma töötaja vahetumisel peab lapsevanem teavitama lapse huviringis käimisest.
 • 5.2.3. Rühma töötaja viib huviringi ja toob last huviringist lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 • 5.2.4. Huviringi ajal vastutab lapse elu ja tervise eest treener.
 • 6. Teenuste eest tasumise kord
 • 6.1. Arve lasteaia teenuste eest tasumise kohta saadetakse ainult elektronposti aadressile hiljemalt 12. kuupäevaks eelmise kuu kohta. Lapsevanem on kohustatud tasuma lapse toiduraha ja kohatasu hiljemalt 20 kuupäevaks esitatud arve alusel.
 • 7. Lapse lasteasutusest väljaarvamine (Tallinna Linnavalitsuse 22. aprill 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ punktid 23-27)
 • 7.1. Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.
 • 7.2. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.
 • 7.3. Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetavat osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast (õigeaegselt 20 kuupäevaks), teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest. Makseraskuste puhul peab lapsevanem koheselt pöörduma direktori poole kirjaliku avaldusega maksegraafiku koostamiseks. Direktor määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
 • 7.4. Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.
 • 7.5. Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.
 • 8. Lasteasutusse vastuvõtmine (Tallinna Linnavalitsuse 22. aprill 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“)
 • 8.1. Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.
 • 8.2. Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad. Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate ettepanekul.
 • 8.3. Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti juhatajal õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada seadusest tulenevat laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, aiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
 • 8.4. Kui vajadus lasteasutuse kohtade järele on Tallinna linnas olemasolevate lasteasutuse üldkohtade arvust suurem, luuakse soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht. Ühe osaajalise koha loomiseks suurendatakse laste arvu rühmas kahe võrra.
 • 8.5. Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrast.
 • 8.6. Eri- ja sobitusrühmade ning ööpäevarühmade avamise ja sulgemise otsustab haridusameti juhataja käskkirjaga.
 • 8.7. Vajaduse korral suletakse lasteasutus või ühendatakse rühmi laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonnas asuvas lasteasutuses.

Parimate soovidega Tallinna Suur-Pae Lasteaia kollektiiv ja hoolekogu 

Comments are closed