Erivajadustega laps

 • Eriõppe võimalused Tallinna Suur-Pae lasteaias
 • Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 
 • 1) individuaalset lähenemist – rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
 • 2) kõneravi – lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks on loodud 0,5 logopeedi ametikohta iga 15 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
 • 3) vajadusel suunatakse laps arendamist sobitus- või erirühma. NB! Erivajadusega lapsele soovitab sobitus- või erirühma nõustamiskomisjon).
 • Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine
 • Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Sotsiaalministri 12. augusti 2010. a määrus nr 49  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord
 • Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb lapse elukoha- või haridusasutuse asukohajärgne nõustamiskomisjon.
 • Nõustamiskomisjon arvestab arsti (perearsti, lastearsti, psühhiaatri) poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on järgmised tervisehäired.
 • Perearsti või lastearsti otsuse alusel:
 • äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
 • kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
 • neurootilised häired.
 • Psühhiaatri otsuse alusel:
 • segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
 • pervasiivsed arenguhäired;
 • hüperkineetilised häired;
 • segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
 • suhtlemishäired;
 • neurootilised häired.
 • Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse lapsevanema poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.
 • Koolikohustuse edasilükkamise taotlemiseks esitab lapsevanem nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:
 • taotluse;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
 • koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse (koolivalmiduse kaardi);
 • vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.
 • 2014. aastal saab koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks vajalikke dokumente esitada Tallinna laste nõustamiskomisjonile 2. jaanuarist 26. augustini tööpäeviti Tallinna Haridusameti kantseleisse (Estonia pst 5A III korrus).
 • Komisjoni istungile kutsutakse arutelus osalema ka lapsevanem.

Comments are closed