Soodustused

Viimati muudetud 03.05.2017 Lehekülge haldab direktor Tatjana Požogina, e-mail: info@suurpae.edu.ee

  1. KOHATASU

Kohatasu soodustus kuni 100%  Alates 1.01.2016 saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks. Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui:

  • lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses jooksva õppeaasta lõpuni vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Vanema osast vabastamine kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja kinnitatakse käskkirjaga.

Avaldus vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus (kohatasu soodustus) AVALDUSAvalduse blanketi saab lapsevanem lasteaia juhtkonnalt ning pärast linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kinnitust tagastab direktorile.

2. TOITLUSTAMINE

Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku (edaspidi vanem) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on

  • alla 95,87 euro kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel
  •  (Tallinna Linnavolikogu 4.märtsi 2004 määrus nr 7 «Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis»).
  • Eesti rahvastikuregistri tõend
  • Avalduste tähtaeg on 10.jaanuar ja 10.september. NB! Alates 1.05.2017 toetuse taotlemiseks või toidusoodustuse taotluse kinnitamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse aadressil Punane 48a.Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30 ning teisipäeval ja neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30.
    Vajalik on eelregistreerimine – tel 645 7770.
  • Avaldus lapsele toetust toitluskulude katmisel (toiduraha soodustus): siin

Comments are closed