Lasteaiast

 Viimati muudetud 10.09.2016. 

 • Direktori vastuvõtt: esmaspäev 9.00 – 12.00 ja neljapäev  12.00 – 18.00  NB! Teistel päevadel –  eelneval kokkuleppel
 • Direktor Tatjana Požogina   Tel 55 66 2849
 • Sekretär tel 6 216 883
 • Õppealajuhataja Liia Tuvik Tel 5309 15 30
 • Majandusjuhataja Jelena Kervališvili Tel 6 21 6 883, 5043 583
 • E-mail: info@suurpae.edu.ee

TERE TULEMAST! 
Tallinna Suur – Pae Lasteaed avati 1982. aasta märtsikuus. 1998. aastani kandis lasteaed nime „Lastepäevakodu nr 157“. Tänasel päeval tuuakse meie hoole alla juba neil aastail lasteaia lõpetanute järeltulijad – ikka oma armastatud kasvatajate ja abiliste juurde. 2017. aastal tähistab lasteaed oma 35. juubelit! Aastatel 1997-2003 oli lasteaias ainult 6 rühma.  Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi „Lasteaiakoht igale lapsele” raames teostati terve korpuse kaasaegne remont, mille tulemusena sai lasteaed 2014. aastal jälle suureks –12 rühma. Meil on muusika- ja spordisaal, mängutuba eesti keele õppimiseks, loomingutuba, logopeedi kabinet, suur kostüümituba ja eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikakeskus. Hetkel käib lasteaia 12. rühmas 270 last vanuses 2 kuni 7 eluaastani. Lastega töötavad kogenud õpetajad ja nende abid, muusika- ja eesti keele õpetajad, logopeed ja liikumisõpetajad, kes viivad tunde läbi eesti keeles. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles ( Tallinna Linnavolikogu 06.02.2014 otsus nr 18 ”Õppe- ja kasvatustegevuse keel Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes”, Haridus- ja Teadusministeeriumi litsents nr 4749, 17.08.2007). Õppetöö toimub läbi integreeritud tegevuste mängulisel alusel. Suurt tähelepanu pööratakse väärtuskasvatusele ning tervislike eluviiside harjumuse kujundamisele.

Lasteaia pere missioon: Lapsele mõeldes toetab Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia põhiväärtused:

 • TERVIS – laste, nende vanemate ja personali psüühiline ja füüsiline tervis
 • KOMPETENTSUS – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste, teadmiste omandamist ja rakendamist
 • HOOLIVUS – väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad
 • KOOSTÖÖ – tunnustame lapsi, vanemaid, kolleege ja partnereid, toetame nende arengut, oleme usaldusväärsed partnerid
 • AVATUS – algatame ja toetame uusi ideid, osaleme aktiivselt dialoogis huvigruppidega

Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.

Meie saavutused:

 • 2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaed on Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus
 • 2009 Parim lõimumisprojekt
 • 2007-2014 Rõõmus lõimumistegevus koos Tallinna Paekaare Lasteaia eesti laste ja personaliga
 • 2013-2014 Lõimumisprojekt Pirita Lasteaia eesti laste ja personaliga
 • 2010 Parima toitlustamisega lasteaed
 • 2011 Avastustee projekt
 • 2012 TEL võrgustiku liige
 • 2012 Parim lõimumisprojekt «Mängumaal koos sõpradega»
 • 2012 Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed“
 • 2013 Liitusime keelekümblusprogrammiga (osaline keelekümblus)
 • 2014 Toitlustamisteenusele üleminek (OÜ Mervir)
 • 2014-2016  Eesti keele metoodikakeskus (Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus) koostöös sihtasutusega INNOVE

Meie eripärad: Toetudes Emilia Reggio metoodikale toimub õppetöö suures osas värskes õhus (õuesõpe) läbi aktiivse liikumise, uurimise, katsetamise ja avastusõppe (õpetaja ei anna nn valmisteadmisi vaid suunab last iseseisvale „avastusretkele“).  Lapsega suhtlemisel järgib kollektiiv humaanse pedagoogika põhimõtteid tulenevalt Väikese Inimese huvidest. Õppeprotsessi aluseks on lapse individuaalsete omaduste arendamise Johannes Käis`i metoodika (osaliselt kasutatakse metoodika „Hea algus“ elemente). Need metoodikad võimaldavad lapsele luua sõbraliku ja loomingulise keskkonna tagades tema turvatunde, edukuse ja eneseusalduse.

Õppe- kasvatustöö toimub vene keeles.  Alates 3. eluaastast alustavad kõik lapsed eesti keele kui teise keele õppimist (2-3 korda nädalas, alagruppides).

Mille üle oleme uhked:

 • Lasteaia populaarsus – juba palju aastaid ei vaja me eri reklaami: meie reklaam on meie lapsed ja nende vanemad
 • 2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaed on Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus
 • Rõõmsameelne ja usaldav suhtluskeskkond, kogu tegevus on suunatud lastele
 • Lapse individuaalne toetamine (logopeed, treener, muusikaõpetaja, meditsiinitöötaja)
 • Vabad ja uudishimulikud lapsed
 • Keelekümblusrühmad. Eesti keelt õpivad lapsed (alates 3. eluaastast) läbi spetsiaalsete mänguliste tegevuste koos eesti keele õpetajaga, läbi mängu, liikumise, muusikalise tegevuse ning läbi teiste integreeritud tegevuste (teater, ekskursioonid, peod, sportlikud meelelahutused koos eesti eakaaslastega)
 • Õpe ja aktiivne tegevus värskes õhus
 • Tervislik toitumine. Me oleme parima toitlustamisega lasteaed!
 • Kõrge spordi ja vaba aja tegevuste tase: mänguväljak, avar saal muusikalisteks ja sporditegevusteks, eestikeelsed sporditunnid, suur hulk kaasaegseid vahendeid sportimiseks
 • Hea ettevalmistus kooliks
 • Kogenud personal, stabiilne kollektiiv
 • Uuendusmeelne juhtkond
 • Viljakas koostöö lastevanematega, koolidega ja teiste partneritega
 • Huviringid: robootika ja legokonstrueerimise kool, eesti ja inglise keele huvialaringid, karateeklubi, peotantsukool, iluvõimlemine.

Meie lasteaeda tullakse rõõmuga!

Comments are closed