Avalik teave

Viimased muudatused 26.08.2017
Tallinna Suur-Pae Lasteaia isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis, kolmandatele isikutele, sh teisele asutusele, isikuandmete edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise ning isiku poolt enda andmetega tutvumise õigus ja kord

Kodulehel olevat avalikku informatsiooni töötleb Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina, tel. 55 66 2849, E-mail: info@suurpae.edu.ee

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis asutuses
  1.1. Tallinna Suur-Pae Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega  https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011) ning Andmekaitse Inspektsiooni www.aki.ee juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.
  1.2. Peamised isikuandmete töötlemisega seotud ülesanded Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine asutuse poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb asutus isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.
  1.3. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks.
  1.4. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise asutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.
 2. Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine.
  2.1. Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
  2.2. Eraisikute kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistrist.
  2.3. Dokumendiregistrile on kõikidel juurdepääs Tallinna Suur-Pae Lasteaia kodulehelt.
  2.4. Avaliku teabe seadusest (§ 12 lg 3) lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult isiku nime. Kui dokumendiregistri väljadel olevast infost ilmneb teave, mis avaliku teabe seaduse (§ 35) alusel võib riivata kirja saatja eraelu või isikuandmete kaitse seadusest (§ 4 lg 2) lähtuvalt kajastada delikaatseid isikuandmeid, on dokumendiregistri avalikus vaates näha kirja saatja või saaja nime initsiaalid. Muul juhul avalikustatakse dokumendiregistris kirja saaja või saatja ees- ja perekonnanimi.
 3. Kui saadate ametiasutusele kirja paberdokumendina, kirja dokumendiregistri avalikust vaatest kätte saada ei ole võimalik.
  3.1. Kui saadate kirja elektrooniliselt ning see ei sisalda isikuandmeid või teavet, mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada, on Teie elektronkiri avaliku teabe seaduse § 12 lõike 4¹ alusel dokumendiregistrist kõikidele kättesaadav.
  3.2. Kirja saatja võib kirjas avaldada, et ei soovi kirja dokumendiregistri kaudu avalikustamist. Vastavalt avaliku teabe seadusele (§ 438) andmekogudes, mille pidaja on ametiasutus, isikuandmeid ei avalikustata, v.a juhul, kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest.
 4. Õigus tutvuda enda andmetega
  4.1. Igaühel on õigus küsida asutuselt enda kohta käivaid isikuandmeid ning teavet ning õigus tutvuda kõikide tema kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel.
  4.2. Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19) on igal isikul õigus saada teada milliseid isikuandmeid tema kohta asutuses kogutakse ja on kogutud; millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema andmeid töödeldakse; millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
 5. Enda andmete töötlemise kohta on ametiasutuselt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt:
  5.1. pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel 55 66 2849, vastuvõtul; esitada kirjalik taotlus (Punane 29, Tallinn, 10613, Harju maakond; E-mail: info@suurpae.edu.ee
  5.2. taotleda teabenõude (vt avaliku teabe seaduse § 14) korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist;
  5.3. tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega ametiasutuses koha peal.
 6. Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega.
 7. Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19 lg 3) väljastab asutus nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
 8. Olenevalt taotletavatest andmetest võib eriseadus isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi.
 9. Teabenõude korras väljastatakse taotlejale tema isikuandmetega seotud dokumentide koopiad või väljatrükid või juhendatakse isik avalikustatud teabe juurde.
  9.1. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib asutus teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teavitatakse teabenõude esitajat.
 10. Asutus keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui
  10.1. see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;
  10.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  10.3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 11. Riiklikest registritest, millesse andmeandja on Tallinna Suur-Pae Lastaed (Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, Tallinna Haridusandmekogu) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee  e-teenuse (rubriik „Kodanikule“) kaudu.
 12. Igal isikul on õigus nõuda enda või oma esindatava (eestkostetava) ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb kas suuliselt või kirjalikult teha vastav tähelepanek ametiasutusele. Asjakohase teabe võib edastada lasteaia direktorile või asutuse üldkontaktidele tel 55 66 2849, või aadressil Punane 29, Tallinn 13611, Harju maakond või E-maili teel: info@suurpae.edu.ee .
  12.1. Paranduste tegemiseks võib ametiasutus nõuda täiendavaid tõendeid.
  12.2. Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, küsib asutus isikuandmete töötlemiseks loa- vabal tahtel kirjalik nõusolek (vt isikuandmete kaitse seaduse § 12).
  12.3. Kui asutusel ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam (nt andmete säilitamise tähtaeg on lõppenud) seaduslikku alust, kuid Te leiate, et andmete töötlemist jätkatakse, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või andmete kustutamist.
 13. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna Suur-Pae Lasteaia dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
 14. Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Comments are closed