Järelevalve

 • Viimati muudetud 18.02.2016. 
 • Järelvalve:
 • 1)  Riiklik järelvalve siin
 • Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).
 •  
 • 2) Teenistusliku järelevalve sisuks on kontroll, mida teostavad kõrgemalseisvad ametiasutused ja ametnikud neile alluvate asutuste ja ametnike tegevuse õiguspärasuse ning otstarbekuse suhtes.
 • Õiguspärasus: haldustoimingute vastavus kehtiva õiguskorra nõuetele.
 • Otstarbekus:   hinnatakse teostatud toimingute otstarbekust.
 • Teenistusliku järelevalvena Tallinna linnas käsitletakse linnavalitsuse poolt linna ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse ületeostatavat kontrolli.
 • Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
 • Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.
 •  
 • 3) Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontroll siin
 • 4) Tallinna Suur-Pae Lasteaia sisekontroll siin
 • 5) Tallinna Suur-Pae Lasteaia sisehindamine siin
 • Viimati uuendatud 28.01.2014.a
 • Lehekülge haldab Tatjana Požogina Telefon: 6 216 883 E-mail: info@suurpae.edu.ee

Comments are closed