Annetuskonto

Kui soovid ka omalt poolt meie tegevust toetada ja anda oma panuse lasteaia õpi- ja kasvukeskonna rikastamiseks on sinu rahaline abi ja annetused oodatud lasteaia arveldusarvele:
Makse saaja: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
SEB pank konto:  EE311010220061053015
Viitenumber:  5159050050050223  (lasteaia muud tulud – nii annetused kui projektid)
Selgitus:      Tallinna  Suur-Pae Lasteaia ANNETUS,  maksja isikukood ja annetaja nimi, rühma nimetus.

Siit saab tutvuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kirjaga asutustele, annetuste kogumise kohta. Tallinna Suur-Pae Lasteaia põhimääruse  § 19 lg 1 alusel  lasteasutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteasutuse direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama haridusametit.
Annetus laekub meie lasteaia eelarvesse, kuid lasteaed ei näe seda ise koheselt.
Selleks andke meile palun teada, et olete annetuse teinud.
Kuna annetajal on võimalus tulusid deklareerides saada annetustelt tulumaksutagastust, siis palume selgitusse lisada maksja isikukood ja annetaja nimi.
Kui annetajal on kindel soov, kuidas ja kuhu lasteaed annetusraha kasutama peaks, andke kindlasti teada lasteaia direktorile.

Kui annetajal ei ole kindlat soovi, otsustab annetuse kasutamise lasteaia hoolekogu.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia suurte ja väikeste nimel täname kõiki toetajaid!

Kodulehekülge haldab direktor Tatjana Požogina.  Viimased muudatused: 26.08.2017

Comments are closed